Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób korzystamy z informacji, jak je gromadzimy i przechowujemy. Korzystając z serwisu internetowego pod adresem „www.ese-service.com”, wyrażasz zgodę na praktyki opisane w niniejszej Polityce prywatności.

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka European Service Exchange Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000496033, oraz nasi partnerzy-pracodawcy z którymi współpracujemy, do których przekazujemy dane osobowe celem wyszukania dla Ciebie pracodawcy i pracy dostosowanej dla Twoich potrzeb - współpraca ta ma na celu realizację zadań pośrednictwa pracy, wynikających z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Na Twoje żądanie udostępnimy Ci informacje o partnerach do których zostały przekazane Twoje dane.

Jakie dane gromadzimy?

Podczas korzystania z Naszego serwisu możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych takich jak: Imię, Nazwisko, e-mail, telefon, umiejętności, oraz o przesłanie swojego CV, mającego na celu zbieranie informacji o znajomości języków obcych, wykształceniu, doświadczeniu zawodowym. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu realizacji zadań związanych z przedstawieniem oferty pracy oraz procesu rekrutacji.

Gromadzone przez nas informacje wykorzystujemy wyłącznie do celów, na które wyraziłeś zgodę, a to dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych i przedstawiania ofert pracy, kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych?

Dane zebrane w sposób opisany w niniejszej Polityce prywatności przechowujemy i przetwarzamy w sposób zgodny z wymogami prawa. Masz prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W tym celu powinieneś skontaktować się z nami.

Bezpieczeństwo i poufność

Wykorzystujemy wszelkie techniczne i organizacyjne sposoby, by zapewnić bezpieczeństwo Twoim danym osobowym i chronić je przed przypadkowym lub celowym zniszczeniem, przypadkową utratą, modyfikacją, nieautoryzowanym ujawnieniem lub dostępem.

Postanowienia końcowe

Przystępując do korzystania z serwisu www.ese-service.com, wyrażasz automatycznie zgodę na warunki określone w niniejszej Polityce prywatności.